Vaše údaje sú u nás v bezpečí.
Prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Ak ste našim zákazníkom alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. Plne zodpovedáme za ich zabezpečenie a ochranu. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).


Sme správca

Sme spoločnosť Lubitsa Styling s.r.o., IČO 47 555 963, so sídlom Björnsonova 9, Martin 036 01, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina pod spisovou značkou L, v zložke 61364, ktorá prevádzkuje webové stránky na doménach lubitsastyling.com a fashionhry.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, čo znamená, že určujeme, ako budú spracovné a za akým účelom, po akoú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.


Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom: office@lubitsastyling.com.


Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že:

 • Budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podla článku 13 GDPR informačné povinnosti ešte pred zahájením spracovania údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plenení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy
  Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu potrebujeme bezpodmienečne k plneniu zmluvy (napr. dodanie objednanej služby).
 • Vedenie účtovníctva
  Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing - zasielanie noviniek a správ
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ narazíme na zaujímavosti z práce niekoho ďalšieho, radi vám jeho prácu odporučíme cez e-mail. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.
 • Fotografie a video záznamy
  Pri niektorých našich službách (FASHIONHRY, personal styling, ...) vytvárame fotografickú dokumentáciou alebo video záznam. Fotografie a video záznam používame v propagačných a inšpiratívnych materiáloch predovšetkým na webe a sociálnych sieťach. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, s výnimkou referencií, a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, stačí, keď nás o tom budete informovať pred konaním akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.


Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky je možné prechádzať v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.


Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.


Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spraovania osobných údajov. Väčšinu spracovateľksých operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany. Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, môžeme v budúcnosti využiť služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR. O týchto poskytovateľoch Vás budeme informovať. Sľubujeme Vám, že pri ich výbere budeme klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.


Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únií alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.


Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom office@lubitsastyling.com.

Máte právo na informácie, ktoré je splnené už len touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní po obdržaní vašej výzvy, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. Pokiaľ sa u vás niečo zmení, alebo nájdete svoje údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z odberných noviniek obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme moc radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ
E-maily s inšpiráciou, čánkami, či produktami vám zasielame v prípade, že ste náš zákazník, alebo sa o našu prácu zaujímate a to na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom už nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov pomocou odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e- maily.


Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

Tieto zásady spracovania údajov platia od 1.5.2018.


Ľubica Kmeť Jakušová
Konateľka spoločnosti